"ENERGOPROJEKT POZNAŃ" SA ul. Piekary 19, 61-823 Poznań

Informacje ODO

Szanowni Państwo

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej RODO):

 1. Administratorem Twoich danych osobowych (ADO) jest: „Energoprojekt Poznań” S.A. z siedzibą
  w Poznaniu (61-823), ulica Piekary 19.
 2. Z inspektorem ochrony danych można skontaktować się pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej
  na adres: ul. Piekary 19, 61-823 Poznań lub email: biuro@energoprojekt.poznan.pl
 3. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust 1 lit. b, f RODO, czyli do zawarcia i realizacji umowy cywilno-prawnej, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, oraz do podjęcia działań
  na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy. Dane przetwarzane będą także
  w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora. Prawnie uzasadnionym interesem ADO jest dochodzenie roszczeń wynikających z przepisów prawa.
 4. Podanie danych jest niezbędne do zawarcia umowy.
 5. Odbiorcą danych osobowych mogą zostać:
  • Uprawnione organy publiczne,
  • Podmioty współpracujące, na podstawie wewnętrznych umów,
  • Podmioty dostarczające korespondencję,
  • Podmioty wykonujące usługi niszczenia dokumentacji,
  • Podmioty świadczące usługi doradztwa prawnego,
  • Podmioty świadczące usługi informatyczne w zakresie systemów przetwarzających dane osobowe.
 6. Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych w pkt 3.
  • W zakresie realizacji umowy, przez okres do jej zakończenia, po tym czasie dane będą przetwarzane przez okres wymagany przez prawo lub przez okres niezbędny do dochodzenia roszczeń;
  • Jeżeli wyrazisz zgodę na przetwarzanie danych, dane będą przetwarzane do chwili jej wycofania.
  • W zakresie realizacji uzasadnionych interesów ADO, dane będą przetwarzane do chwili pozytywnego rozpatrzenia wniesionego przez Ciebie sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
 7. Informujemy o przysługującym prawie do:
  • dostępu do swoich danych osobowych i żądania ich kopii,
  • sprostowania swoich danych osobowych,
  • żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych, w granicach prawa,
  • przenoszenia danych,
  • usunięcia danych, jeżeli nie jest realizowany żaden inny cel przetwarzania, np. zakończono przechowywanie dokumentacji w okresie wynikającym z przepisów prawa.
 8. Informujemy o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego. W Polsce organem takim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 9. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej
  i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie
  ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.