"ENERGOPROJEKT POZNAŃ" SA ul. Piekary 19, 61-823 Poznań

Posiadamy Certyfikat dla Systemu Zarządzania wg. PN-EN ISO 9001: 2015

"ENERGOPROJEKT POZNAŃ" SA

Bogaty dorobek

studialno-projektowy, wynikający z ponad 70-letniej pracy

Wysoko wykwalifikowana kadra

pracowników technicznych, pozwala na kreowanie nowoczesnych rozwiązań

Stawiamy na ekologię

wdrażamy bezpieczne dla środowiska naturalnego rozwiązania techniczne obiektów elektroenergetycznych

Dominująca pozycja

w kraju, w dziedzinie rozdziału i przesyłu energii elektrycznej

Zarys historyczny

14 lipca 1949 roku, zarządzeniem Ministra Górnictwa i Energetyki zostało powołane Biuro Projektów Energetycznych "Energoprojekt" z siedzibą w Warszawie. Warszawskiej centrali podlegały, pracujące na zasadzie ograniczonego rozrachunku gospodarczego, ekspozytury. Dwie z nich - katowicka i warszawska - zajmowały się modernizacją elektrowni, pozostałe - krakowska i poznańska - projektowaniem sieci wysokiego napięcia. Ekspozytura poznańska zajmowała się projektowaniem stacji oraz linii średnich napięć. [button-history]

OFERUJEMY

Oferujemy kompleksowe wykonanie, prac projektowych, pełnienie nadzorów autorskich nad ich realizacją, doradztwo techniczne w szerokim zakresie.

LINIE ELEKTROENERGETYCZNE

Projektujemy linie elektroenergetyczne wszystkich napięć dla obiektów nowych i modernizowanych. Również linie tymczasowe (ERS) na czas naprawy, remontu lub modernizacji linii 400 kV, 220 kV i 110 kV. Linie światłowodowe kablowe i napowietrzne z wykorzystaniem podbudowy istniejących linii elektroenergetycznych, przy użyciu technologii OPGW, ADSS, OPPC.

STACJE I OBIEKTY KUBATUROWE

Projektujemy stacje elektroenergetyczne wszystkich napięć, budynki technologiczne dla sektora energetycznego, stacje bazowe sieci radiotelefonicznych i telefonii komórkowej, wieże antenowe dla sieci radiotelefonicznych i telefonii komórkowej, systemy optoteletransmisyjne oraz zintegrowane instalacje wnętrzowe.

Rozwiązania ekologiczne

Poświęcamy dużą uwagę zagadnieniom ochrony środowiska w aspekcie nowych regulacji prawnych, wdrażanych technologii środowiskowych oraz konsekwencji dla przemysłu wynikających z konkluzji BAT. Wspieramy inwestorów nowoczesnych technologii m.in. projektując rozwiązania dla farm wiatrowych.

Oracowania naukowe-badawcze

Wykonujemy studia wykonalności. Pozyskujemy prawa do dysponowania gruntem na cele budowlane, decyzje środowiskowe, załatwiamy wszelkie sprawy formalno - prawne, tworzymy opracowania naukowo-badawcze, wykonujemy analizy i ekspertyzy m.in. możliwości zastosowania przewodów niskozwisowych, ograniczenia ujemnych skutków oddziaływania na środowisko, przygotowujemy dokumentację przetargową, PFU i SIWZ.

Services

Lokalizacja i dane teleadresowe

FORMULARZ KONTAKTOWY ON-LINE

ZARZĄD SPÓŁKI

<u>Łukasz Nazimek </u><br> Prezes Zarządu<br> e-mail: biuro@energoprojekt.poznan.pl<br><u>Roland Baczyński </u><br> Wiceprezes Zarządu<br> e-mail: biuro@energoprojekt.poznan.pl<br>

Read More

BIURO ZARZĄDU

<u>"ENERGOPROJEKT POZNAŃ" SA</u><br> ul Piekary 19<br> 61 823 Poznań<br> <br> e-mail: biuro@energoprojekt.poznan.pl<br> tel.: +48 61 853 20 11<br> <br> Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu.<br> KRS Nr 84013<br> Kapitał zakładowy wpłacony: 1 700 850,00 zł<br> NIP 778-10-07-755<br> Regon: 630261833<br>

Read More